Úplné znenie zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM schválené MZ MČ BNM dňa 12.4.2022 uznesením č. 37/13 v znení Dodatku č. 1 schváleného 27.9.2022 uzn. č. 40/14