Úplné znenie zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom MČ BNM dňa 27.09.2022 uznesením č.14/15